Hällristning L1957:3762, Lofta 136:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3762
Foto av Hällristning L1957:3762
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x5 m (N-S), bestående av tre förekomster:
Hällristning, 4,5x0,9 m (NNO-SSV ) bestående av 3 skepp, 3 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 48-83 cm l, två av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck, ett är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 14-44 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NO-sluttning av hällkrön.
3,5 m SSO om den är en hällristning, 0,6x0,1 m (Ö-V) bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan hällyta ovanför stup mot S.
1,6 m NO om den är en hällristning, 2,3x1,2 m (NV-SO) bestående av 16 skålgropar 3-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan hällyta ovanför stup mot SO. Granskade vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)

Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning:
1) Hällristning, 20x5 m (NV-SÖ) bestående av 2 skeppsfigurer och23 skålgropar. Skeppsfigurerna är 0,85 respektive 0,9 m l och0,2 m h. De har dubbla stävlinjer, varav den övre böjer upp liktett djurhuvud. Skroven har spantlinjer. De har 11bemanningsstreck vardera. De är att märka att det NV skeppet ärdelvis skadat av eld och kan ha haft ytterligarebemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg i åkermark.

Bergimpediment i "Trädgårdsgärdet", 7-8 m NNV om bergets ände i SSÖ.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.915269
Longitud: 16.48088
Lämnings-ID: L1957:3762
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3762