Hällristning L1957:3668, Lofta 307:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3668
Foto av Hällristning L1957:3668
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,4x4,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 ring, 2 ormlinjer, 23 rännor och 159 skålgropar.
Ringen är 13 cm i diam och har 1 skålgrop i mitten. Ormlinjerna är 59-75 cm l varav en avslutas med 1 skålgrop. Rännorna är 1-99 cm l, 20 av dem sammanbinder skålgropar, 1 utgår från 1 skålgrop och 2 är fristående. Av skålgroparna är 142 runda, 3-16 cm i diam och 0,5-5 cm dj; 17 är avlånga, 5-24 cm l, 4-17 cm br och 1-6,5 cm dj. 1 av de avlånga skålgroparna är "bananformad". Belägen på krön och SV-sluttning av större häll. (Raä dnr: 326-3132-2010)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst i häll, 4,5x2,1 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 70 skålgropar. Skålgroparna är i allmänhet 3-7 cm i diam 0,5-2 cm dj. 2 skålgropar, 1 m från SÖ-ligaste delen av skålgropsförekomsten är 14 respektive 18 cm i diam och ca 6 cm dj. Längst mot SÖ av ristningen är en vinkelböjd skålgrop, 18 cm tvärsöver, ca 4 cm br cch intill 1,5 cm dj. Skålgroparna ligger relativt glest på den skrovliga hällen, som sluttar svagt mot VSV.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lågt berg. Lövskogsbevuxen åkerholme.

6 m SSV om åkerkant (NV-SÖ) och 34 m ÖSÖ om hörn av åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.903968
Longitud: 16.474159
Lämnings-ID: L1957:3668
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 307:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3668