Hällristning L1957:3589, Lofta 433:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3589
Foto av Hällristning L1957:3589
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 12x4 m, bestående av 2 hällristningsytor.
Hällristning (1) är 2,5x1,6 m (SV-NÖ), bestående av 1 ramfigur, 2 ringfigurer, 3 fragment och 3 skålgropar. Ramfiguren är 88x52 cm. Ringfigurerna är 33 och 51 cm diam och består av ekerhjul. Den ena har en skålgrop i mitten. Ringarna är sammankopplade med en 16 cm l linje. Från den större ringen går en 31 cm l linje. Fragmenten är 6 - 20 cm l. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll.
5 m Ö om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 3,7x2,4 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 4 djur, 2 ringfigurer, 1 ramfigur, 2 fotsulor, 1 obestämbar figur, 5 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 32-113 cm l, alla helt uthuggna med bemanningsstreck, varav ett med lurblåsare. Djuren är 20-25 cm l, fyrbenta och konturhuggna. Ringfigurerna är 22 och 45 cm diam och består av enkelringar, varav en fragmentarisk. Ramfiguren är 32x24 cm. Fotsulorna är 17-21 cm l och 8-12 cm br samt konturhuggna, varav en fragmentarisk. Den obestämbara figuren är 15x12 cm. Fragmenten är 11-23 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,5 cm dj. (RAÄ dnr 326-963-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning i fast häll. Ristningen är 11x3 m (Ö-V) är belägen på en flat häll som mot N, bestående av 2 ramfigurer, 2 ekerhjul sammanbundna med en linje, 1 ring, 4 djurfigurer samt 2 U formade figurer. De 2 ramfigurerna är 0,88x0,52 m respektive 0,38x0,2 m och har yttäckande ornamentik. De två ekerhjulen, vilka är sammanbundna med en linje, vilken likt en skackel sträcker sig fram till 2 bågar. Hela denna figur är 1,4 m l och 0,52 m h. Hjulen är 0,52 m respektive 0,35 m i diam. Bilden ger intryck av att skildra en vagn. Djurfigurerna är 0,2 m l och 0,1m h. Samtliga saknar huvuden. Ringen är 0,17 m i diam. Hällen har tidigare varit täckt av odlingssten och har nyligen frilagts av markägaren. Hällens Ö del är fortfarande täckt av odlingssten och kan innehålla fler ristningar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Inpediment i åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.920919
Longitud: 16.490409
Lämnings-ID: L1957:3589
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 433:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3589