Hällristning L1956:6814, Törnsfall 100:4 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1956:6814
Foto av Hällristning L1956:6814
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 18x3 meter (NV-SÖ), bestående av följande 6 förekomster:
Hällristning (1), 5,x2,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 fotsulor, 4 fragment, 6 rännor, 152 skålgropar.
Fotsulorna är 19-20 cm l och 7-10 cm br. Båda är konturhuggna. Fragmenten är 11-15 cm l. Rännorna är 1-19 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-3,5 cm dj. Belägen på plan men "vågig" häll.
0,9 m NV om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten hällklack.
9 m NV om hällristning (2) är: Hällristning (3), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkrön.
0,9 m S om hällristning (1) är: Hällristning (4), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten hällklack.
1,1 m S om hällristning (4) är: Hällristning (5), bestående av 1 fragment, 9 cm l. Belägen på sydvästsluttande häll.
1,9 m SÖ om hällristning (4) är: Hällristning (6), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på låg hällavsats.
(Raä dnr: 326-3642-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning 5x2,5 m (NV-SÖ) bestående av en oval fotsuleliknande figur samt några ytterligare linjer samt 125 skålgropar. Den ristade figuren, belägen på hällens V del är 30x20 cm. Skålgropar är 2-7 cm diam och 0, 5-4 cm dj. 3 gropar är förenade med en 50 cm l ränna och 2 gropar är förenade med en 2 cm l ränna. Samtliga ristade figurer är mycket grunda.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och S-sluttning av moränrygg. Skogs-och betesmark.

I ägogräns (VNV-ÖSÖ), som skär över SV delen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.83081
Longitud: 16.474714
Lämnings-ID: L1956:6814
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 100:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6814