Hällristning L1956:6333, Törnsfall 107:3 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1956:6333
Foto av Hällristning L1956:6333
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde bestående av följande 4 förekomster:
Hällristning (1), tidigare Raä nr 107:3+4, 9,3x5 m (N-S), bestående av 38 fotsulor, 4 ringfigurer, 1 skepp, 4 trädfigurer, 3 båglinjer, 7 obestämbara figurer, 3 uthuggna ytor, 37 fragment, 13 rännor och 307 skålgropar.
Fotsulorna är 8-27 cm l och 5-12 cm br. Alla är konturhuggna varav 14 med sandalband och 1 med dubbla sandalband. 16 fotsulor är parställda, av dem har 9 stycken sandalband. 3 stycken är fragmentariska. Ringfigurerna är 3-12 cm i diam, 1 är oval 13x9 cm. Skeppet är 92 cm l och har ett paraplyliknande utskott. Trädfigurerna är 25-57 cm l och står på rad. Båglinjerna är 53-89 cm l och prickhuggna. De obestämbara figurerna är 9-20 cm l och 5-18 cm br. De uthuggna ytorna är 3-13 cm l och 3-8 cm br, 1 är belägen mellan 3 skålgropar. Fragmenten är 3-67 cm l. Rännorna är 2-9 cm l och alla sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj. På ristningsytans övre del finns även ett stort antal korta "repor" i nord-sydlig riktning. Belägen på SV-sluttande vågig hällyta.
1,4 m SSV om hällristning (1) är: Hällristning (2), 0,9x0,6 m (Ö-V), bestående av 9 skålgropar, 2-5 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på liten SV-sluttande hällavsats.
7 m V om hällristning (1) är: Hällristning (3), 1,3x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 fotsula, 1 fragment och 2 skålgropar.
Fotsulan är 20x9 cm och konturhuggen. Fragmentet är 16 cm l. Skålgroparna är 2 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NNV-sluttande hällyta.
1,9 m NV om hällristning (3) är: Hällristning (4), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på låg Ö-sluttande häll.
(Raä dnr: 326-3642-2010)


Äldre beskrivning: Nr 3) Älvkvarnsförekomst, 4x1 m (NV-SÖ), bestående av 35 älvkvarnar. Dessa är 3-7 m diam och 0,5-2,5 cm dj. Belägna i en tämligen plan häll. 1 m S om nr 3 är Nr 4) Älvkvarnsförekomst, 4x1 m (Ö-V) bestående av 65 älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. 3 älvkvarnar bildar en triangel med 10 cm sida. Belägna i en åt SV svagt sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergrygg och V-sluttning av bergrygg.

Omedelbart SV om röse 107:1 och delvis under rösets stenpackning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.830027
Longitud: 16.480155
Lämnings-ID: L1956:6333
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 107:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6333