Hällristning L1955:3953, Gamleby 552 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3953
Foto av Hällristning L1955:3953
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 5x3 m (NO-SV), bestående av följande två förekomster: Hällristning, 2,4x1,6 m (N-S), bestående av 4 skepp, 3 fotsulor, 1 ring och 5 fragment. Skeppen är 25-48 cm l, två av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck, två av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fotsulorna är 21-26 cm l, 9-11 cm br och konturhuggna samt delvis fragmentariska. Ringen är 23 cm i diam och fragmentarisk. Fragmenten är 5-33 cm l. Belägen på NV-sluttande häll. Hela ristningen är inhuggen i en hård kvartsitbergart. Huggningen syns i de flesta fall endast som en färgförändring i hällens yta. Hällristning bestående av 1 skepp, 33 cm l och av dubbellinjetyp, fragmentariskt. Belägen på SV-sluttning av hällrygg. Påträffad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

4 m NV om röse, RAÄ Gamleby 217:1. Den andra förekomsten är 2 m SV om den första.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.886454
Longitud: 16.461503
Lämnings-ID: L1955:3953
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 552
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3953