Hällristning L1955:3804, Lofta 612 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3804
Foto av Hällristning L1955:3804
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,3x2,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 djur, 3 ringar, 2 fotsulor, 1 spårstämpel, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta, 5 fragment, 2 rännor och 155 skålgropar samt flera prickhuggningar.
Skeppen är 33-69 cm l och av dubbellinjetyp. Djuren är 15-19 cm l, tvåbenta och av strecktyp. Ringarna är 7-14 cm i diam. 1 ring har ett "handtag" som är 6 cm l. Fotsulorna är 19-22 cm l, 8-13 cm br och konturhuggna. 1 är fragmentarisk. Spårstämpeln är 6x5 cm, troligen ett hjortdjur. Den obestämbara figuren är 42x17 cm och prickhuggen. Den uthuggna ytan är 14x3 cm. Fragmenten är 6-16 cm l. Rännorna är 3-10 cm l, 1 sammanbinder 2 skålgropar och 1 utgår från 1 skålgrop. Av skålgroparna är 153 runda, 2-10 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj, 2 är avlånga, 7-8 cm l, 4-5 cm br och 1-1,5 cm dj. 7 är belägna i sprickor. På hällen finns en mindre brandskada. Belägen på vågig svagt NV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3132-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

10 m NV om Raä nr: Lofta 302:1. 9 m SÖ om åkerholmens N-spets. 3 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.908429
Longitud: 16.439636
Lämnings-ID: L1955:3804
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 612
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3804