Hällristning L1946:3642, Offerdal 1:2 i Krokom, Jämtland
Foto av Hällristning L1946:3642
Foto av Hällristning L1946:3642
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 12x6 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 djurfigurer samt ett obestämt antal obestämbara figurer och linjer. Kan vara rester av djurfigurer.
Djurfiguren, längst åt N (älg) är 3,67x2,5 m (NNÖ-SSV). Konturtecknad. Linjerna är 0,5-1,5 cm br och 0,1-0,4 cm dj, flack U- eller V-formad profil och en glatt, bitvis närmast slipad yta. Enkla, konturtecknade ben, svansstump, hakskägg, öronpar, rester av hornkorna (?), markerad mun, tvärgående linje över halsen. Bergytan är starkt vittrad och linjerna är brutna på ett flertal ställen. Uppmålad.
Djurfiguren (Hallström B2), 0,8 m SV om den stora älgfiguren, sannolikt älg, är 1,5x0,7 m (NNÖ-SSV), konturtecknad. Linjerna är närmast prickhuggna, 1-2 cm br och 0,1-0,4 cm dj, med en U-eller V-formad profil, med en smågropig eller glatt botten. I några fall har istället utnyttjats enkla, konturtecknade ben, öronpar, antydan till munmarkering, möjligen antydan till hakskägg, tvärstreck mellan rygg- och buklinje. Vittringsskada. Uppmålad.
Djurfiguren, 0,85 m S om föregående, sannolikt älg, är 2,8x1,44 m (NNÖ-SSV), konturtecknad. Linjerna är prickhuggna, 1-2 cm br och 0,1-0,5 cm dj, med U- eller V-formad profil. De ger bitvis ett slipat intryck. Enkla, konturtecknade ben, öronpar, svansstump, tvärgående linje över halsen. Främre delen av huvudet (mulen) är bortvittrad, och även i övrigt uppvisar linjerna ett flertal vitringsskador. Uppmålad, till större delen.
En obestämbar figur (?), belägen 14 cm nedanför halspartiet på ovan beskrivna djurfigur, är 18x8,5 cm (VNV-ÖSÖ). Linjerna är prickhuggna, 1-3 cm br och 0,1-0,2 cm dj. Figuren är Y- eller klykformad. Delad mitt itu av vittringsränna. Ej uppmålad.
En obestämbar figur, belägen 47 cm nedanför hörnet av buklinjen och frambenet på ovan beskrivna djurfigur, är 19,5x10 cm (Ö-V). Linjerna är prickhuggna, 0,5-2,5 cm br och 0,1-0,3 cm dj. Ej uppmålad.
En meanderformad figur, belägen 20 cm ÖSÖ om huvudet på älgfiguren längst åt N, är 29x24 cm (ÖNÖ-VSV). Linjerna är prickhuggna, 1-1,5 cm br och 0,1-0,2 cm dj. Avbruten på ett par ställen pga vittring. Uppmålad.
Två bågformade linjer, 23 cm nedanför den obestämbara figuren (?), är 12 cm l (NÖ-SV), 0,5-1 cm br och 0,1 cm dj, prickhuggen resp. 30 cm l (Ö-V), 0,05-1 cm br och 0,1-0,2 cm dj (delvis löpande i grund spricka). Ej uppmålade.
I partiet V ovan den i S stora älgfiguren finns flera troligen ristade svängda linjer. De kan utgöra rester av djurfigurer.

På klippan ca 10 m S om bron finns ett flertal rescenta ristningar, namn och initialer, i synnerhet i V om den här befintliga stigen. Denna ristningstyp återfinns även på den flacka hällen, dvs klipphällen mellan raä-nr Offerdal 1:1 och Offerdal 1:2. Även i anslutning till grupp 2 (raä-nr Offerdal 1:2) uppträder recenta ristningar: på klippan närmast V om N brofästet samt på klippan 20 m Ö om grupp 1 (raä-nr Offerdal 1:1), syns ett flertal skarpkantade, distinkta linjer, upp till 7 m l och 1-1,5 cm br, oftast med V-formad profil. Linjerna uppträder utan symmetri och har oftast en svag bågform eller ett flertal böjningar. Flertalet går dock i en Ö-V rikting parallellt med strömmen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Offerdal socken i Krokoms kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låga, svagt N- och Ö-sluttande klipphällar i fors. Skogs- och hagmark.

På mindre ö i ån

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Offerdal socken eller Krokom kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.560423
Longitud: 13.780216
Lämnings-ID: L1946:3642
Riksantikvarieämbetets ID: Offerdal 1:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jämtland
Kommun: Krokom
Socken: Offerdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1946:3642