Hällristning L1944:8399, Boglösa 350:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8399
Foto av Hällristning L1944:8399
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp, 40 cm l, försänkt. Vittrat, otydlig och grunt. I plan del av bergklack mot SV. 115 m NÖ-ÖNÖ om manbyggnaden på Hemsta 2:1, ca 26 m NÖ om åkerkant och 4 m V om kant av stensättning. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplandshällristningar 1976. Anm. Nr 350 b utgår, då denna stensättning är identisk med raä 232:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och V kant av berghäll i moränhöjd med berg i dagen. Barr-och lövskog.

24 m NÖ åkerkant och 8 m V om stensättning raä 232:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.591226
Longitud: 17.150555
Lämnings-ID: L1944:8399
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 350:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8399