Hällristning L1944:8378, Bred 136:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8378
Foto av Hällristning L1944:8378
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9x2 m (NV-SÖ) med 2 skepp och 12 älvkvarnar. Skeppen är 85-175 cm l. Den mindre är fragmentariskt. Älvkvarnarna är4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 4 är ordnade i rad. I mot NNÖ sluttande, jämn häll. Rev 1980: Endast älvkvarnar säkert identifieradevid besiktningtillfället.Ändring Dnr 672/73

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränbunden betesmark.

110 m N om manbyggnaden på Boda 1:2, 32 m S om tomtgräns och ?m V om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.661439
Longitud: 16.893531
Lämnings-ID: L1944:8378
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8378