Hällristning L1944:8274, Boglösa 337:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8274
Foto av Hällristning L1944:8274
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,6x1 m (Ö-V) med 1 skepp, 1 obestämbar figur och1 älvkvarn. Skeppet är 46 cm l. Den obestämbara figuren är oval med ekrar, 55x45 cm, mycket grunt ristad. Älvkvarnen är 5 cm diamoch 0,5 cm dj. Otydlig. I mot VSV svagt sluttande häll på lågt berg. Skogsmark. 230 m ÖNÖ om åkerhörn. Specialinventering Kjellénoch Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt VSV sluttande häll i V delen av moränavlagrad höjd, invidmoränslätt och grund dalgång i SV.

14 m 115cg om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61721
Longitud: 17.150495
Lämnings-ID: L1944:8274
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 337:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8274