Hällristning L1944:8203, Boglösa 249:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8203
Foto av Hällristning L1944:8203
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällrist ning? 2,1x2 m (N-S) med 3 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppen är 39-4 5 cm l, ett är ofullständigt. Älvkvarnarna är3-5 cm diam och 1-3 cm dj. En älvkvarn är 12x7 och 3 cm dj. Ihäll. Ej återfunnen 19 80. Troligen belägen i krönyta avrelativt låg hällblock. Skrovli g, delvis övermossad yta. Enoregelbunden, troligen naturlig grop kan ev. vara den störreälvkvarnen. 8 m VSV om 1: 2) Älvkvarnsyt a, 0,25x0,1 m (Ö-V) med4 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Små otydliga. Ihällkrön. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flacka bergshällar i Ö delen av mindre höjdstreckning med hällari dagen. V sidan om flack, mindre dalgång. Barrskog.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610825
Longitud: 17.164309
Lämnings-ID: L1944:8203
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 249:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8203