Hällristning L1944:8157, Boglösa 325:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8157
Foto av Hällristning L1944:8157
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5,45x1,4 m (NNV-SSÖ) med 3-4 skepp, 4 fotsulor,1 ring, ca 25 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj och 1 avlång försänkning. Skeppen är 24-34 cm l, 2 mycket grunt ristade.Fotsulorna är 22-29 cm l, mycket grunt ristade. Ringen är 6 cm diam. 2 älvkvarnar är förenade med en ränna, 8x6 cm och 0,5 cm dj.Den avlånga försänkningen är 11x5 cm och 1 cm dj. 5 m 350cg om 1och 10 m 10cg om väg är: 3) Stensättningsliknande lämning, någotovalt rundad, ca 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Beväxt med i SV kanten en asp samt några enbuskar och lövsly. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack berghäll i något S sluttande moränmark mot moränslätt (Ö-V) i S. Hagmark.

1) 16 m NV åkerhörn och 3 m 10cg väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613895
Longitud: 17.159053
Lämnings-ID: L1944:8157
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 325:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8157