Hällristning L1944:8124, Boglösa 383:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8124
Foto av Hällristning L1944:8124
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1 m (N-S) med 1 människofigur, 26 cm l. Dessutom finns en båglinje, möjligen rest av skepp samt 4 osäkra älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I mot V sluttande häll. Moränbunden betesmark. 350 m ÖNÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:4, 60 m SSV om lada. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande häll av moränavlagrad bergklack. Flack moränmark, som i V sluttar ned mot dalgång (NV-SÖ). Hagmark och åkerkant.

8 m SSÖ åkerkant samt ca 50 m 215cg lada (SÖ hörn).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.606808
Longitud: 17.137074
Lämnings-ID: L1944:8124
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 383:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8124