Hällristning L1944:8022, Boglösa 283:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:8022
Foto av Hällristning L1944:8022
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 15,6x6 m (NV-SÖ) med ca 18 fotsulor, 1 djurfigur och ca 175 älvkvarnar. Fotsulorna är 21-29 cm l, oftast parvis grupperade, några med tvärrand. Djurfiguren är 21 cm l, försänkt. Älvkvarnarna är 4-16 cm diam och 0,5-5 cm dj. Tre par är förbundnamed rännor, 10 älvkvarnar förenade till kedja. I häll. Åkerholme.115 m VSV om aboningshuset på Boglösaby 6:3A, mitt under kraftledning och 47 m VNV-V om vägkrök. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll invid grund dalgång i SV-SÖ. Åkerimpediment.

Under kraftledning, 6 m VSV åkerkant, 33 m 365cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.586
Longitud: 17.186245
Lämnings-ID: L1944:8022
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 283:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8022