Hällristning L1944:7955, Boglösa 390:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7955
Foto av Hällristning L1944:7955
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Hällristning, 1,3x1,1 m (Ö-V) med 1 skepp, 1 avlång fördjupningoch 2 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet ärofullbor dat, 50 cm l (N 20cg V-S 20cg Ö). Den avlångafördjupningen är 16 x7 cm (NÖ-SV) och 2 cm dj. Ca 10 m SSVdärom är ett vattenhål vid bergfoten. ca 30 m SSÖ om nr 1 är:2) Kulturlager(?), difffust, upp till 0.15 m tj, innehållandekraftigt skärvig sten, enstaka kolbitar samt fragment av brändlera. Påträffat i schaktprofil längs en 60 m l sträcka(NNV-SSÖ), ungefärligt markerad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Uppe på hällkant intill och ÖNÖ om dalgång. Hagmark.

10 m ÖNÖ om åkerkant och 60 m NV om backens S spets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599528
Longitud: 17.140576
Lämnings-ID: L1944:7955
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 390:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7955