Hällristning L1944:7953, Boglösa 268:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7953
Foto av Hällristning L1944:7953
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,5x2,5 m (NÖ-SV) med 1 skepp, 2 ringkors och 24älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet är 36 cm l. Ringkorsen är 16 och 25 cm diam. 9 älvkvarnar ordnade i rad. I berghäll. 280 m SV om boningshuset på Boglösaby 8:5. 6,5 m SSÖ om åker utskjutande bergspets och 2 m VSV om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttning av berghäll i NÖ delen av mycket flack moränhöjd. Grund dalgång i Ö. Hagmark, åkerkant.

2 m VSV hällkant mot åker och 6,5 m SSÖ om N ände av häll.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.590756
Longitud: 17.176916
Lämnings-ID: L1944:7953
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 268:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7953