Hällristning L1944:7900, Bred 104:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7900
Foto av Hällristning L1944:7900
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i fast häll, föreställande 3 skepp, 1,1 m långa, största h ca 0,4 m. Rev 1981. Hällristning ca 8x7 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ett 80-tal figurer. Dessa utgöres av ett 10-tal skepp, varav hälften fragmentariska. 1 spiralfigur, 1 djurfigur, ytterligare minst 2 obestämbara figurer och minst ett 60-tal älvkvarnar. Skeppen är 0,6-1,1 m l och 0,1-0,3 m h. Minst tre är dubbellinjiga, två av dessa har bemanningsstreck och uppsvängda djurhuvudstävar. Spiralfiguren (i centrala delen) är 0,65x0,55 m (Ö-V) svagt oval och består av 4 cirklar. Djurfiguren (i centrala delen) har formen av ett huvud, samma som skeppsstävarna och ca 25 m h. Älvkvarnarna är 3-8 m diam och 0,5-2,5 m dj. Ett 20-tal är tätt sammanhuggna (i Ö delen). Flera är kraftigt vittrade och otydliga. Ristningen är belägen i NÖ delen av större N-NÖ sluttande rödaktig, grovkornig granithäll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bred socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-NÖ-sluttnade berghäll. Skogsmark.

13 m S om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662962
Longitud: 16.888417
Lämnings-ID: L1944:7900
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 104:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7900