Hällristning L1944:7884, Boglösa 393:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7884
Foto av Hällristning L1944:7884
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,3x0,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur. Skeppet är 16 cm l, av enkellinjetyp samt fragmentariskt. Den obestämbara figuren är 10x6 cm st. Belägen på hällkant mot S.
Enligt Kjellén och inventeringen 1980 består ristningen av 2 djurfigurer. Vid dokumentationen år 2012 tolkades figurerna enligt ovan, möjligen är den obestämbara figuren djurliknande. Ytan är också delvis bortvittrad.
Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-2904-2014)

Äldre beskrivning: Hällristning, 0,4x0,2 (N-S) med 2 djurfigurer, varav den ena är 19 cm l och den andra otydlig.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV kanten av mindre bergrygg mellan berghöjder. Hagmark.

I häll i betesmark. 450 m SÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 35 m NNÖ om hällristning RAÄ 131, 1,2 från hällens kant mot V, vid ett brunvittrat parti av hällen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595191
Longitud: 17.146784
Lämnings-ID: L1944:7884
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 393:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7884