Hällristning L1944:7842, Boglösa 577:9 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7842
Foto av Hällristning L1944:7842
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Grav och boplastområde 160x120 m (N-S) bestående av 14fornlämningar. Dessa utgöres av 4 runda stensättningar, 5skärvstenshögar, 3 skärvstensförekomster och 2 stensträngar.De runda stensättningar na är 7-17 m diam (en är 17 m, en är 10,de övriga två är 6-5 m) och 0,3-0,6 m h. Övertorvade med enstakatill rikligt med sten i ytan 0,3-0,7 m st. Den största har i NÖantydan till kantkedja 0, 4 m h av 0,4-0,8 m l stenar. Denna harockså i N delen en troligt vis sentida rest sten 0,5 m h.Möjligen gränssten. Skärvstenshögarna är 5-15 m diam och 0,5-2.2m höga. Skärvstenshögarna, skärvstenförekomserna ochstenstängarna har sepatet beskrivning, se nedanSkärvstenshög, 15 m diam och 2,2 m h. Ingrävning i Ö kanten, 7x4m (ÖNÖ-VSV) och 1,8 m dj. I ytan skärvig sten och mörk jord.Gräsbevuxen. 8 m NNÖ om nr 1 är 2) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,7 m h, något avplanad topp. I V kanten är några 0,4-1,0 m stste nar. Bevuxen med nyponsnår. 18 m 160cg om nr 1 är 3)Skärvstensfö rekomst, oregelbunden, ca 7 m diam och 0,3-0,4 m h.Övertorvad me d i ytan enstaka 0,5-1,0 m st stenar. I ÖSÖ delenett jordfast bl ock, 3x2 m med 0,6 m synlig höjd. I N delen avförekomsten är 5 r öjningsstenar lagda på rad och även på Sdelen har sten dragits u pp. Under torven framkommer enstakaskörbrända stenar. Gräsbevuxe n. Ca 5 m N om 2 är 4) Stensträng20 m l (80-280cg), 1-2 m br och 0,3-0,4 m h. Enskiktad av0,3-0,8 m st stenar. Skärvstenshög, 6 m diam och 0,6 m h. I ytannågra 0,4-1,0 m s t stenar samt i ÖSÖ kanten ett 1,2 m st block.Under torven framk ommer skärvsten. Gräsbevuxen. 9 m V om nr 1är 2) Skärvstensförek omst, oregelbunden, ca 5 m diam, mellanett tiotal stenar och blo ck, 0,9-2,5 m st, samt i N delen ett3,2-2,3 m st och 2,2 m h blo ck. Höjden på skärvstensförekomstenär svår att bedöma, men är sa nnolikt ej mer än 0,6 m. Beväxtmed några små lövträd. 30 m 380cg nr är 3) Skärvstensförekomst,oregelbundet rundat, ca 5 m diam o ch 0,4 m h. Övertorvad. Ikanten och mitten ett tiotal 0,6-2,0 m st block delvisövermossade. Under torven och mellan blocken fram kommerskärbränd sten. Bevuxen med en en. 6 m 195cg nr 1 är 4) Skärvstenshög, 6 m diam och 0,5 m h. Belägen intill och Ö omslutta nde berghäll. I ytan några 0,4-0,8 m st stenar. Skärvigsten fram kommer. Liten rönn och nyponsnår. Ca 10 NÖ om 3 och 5m V om 4 är Stensträng, 65 m l (NV-SÖ), 0,3-0,4 m h och 1-2 mbr, enskiktad bestående av 0,3-0,8 m st stenar och ett 3 m stblock.Inom området är nr:2) Hällristning, 7,5x3,3 m (Ö-V) med 2-3 skepp, 5 fotsulor, 2 ormfigurer, 1 rutnätsfigur, 6 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5c m dj och några obestämbara figurer. Skeppen är 35-55 cm l,delvis otydliga. Fotsulorna är 20-25 cm l, konturristade.Ormfigurerna är 50-55 cm l. Rutnätsfiguren är 85x40 cm ochindelad i ca 6x6 cm st rutor. Grunt ristad. I låg tämligen plan,isräfflad häll i be tesmark.6 m V om 2:3) Älvkvarnsyta med 2 älvkvarnar, 4-6 cm dia m och 0,5-1,5 cm dj,belägna 2,15 ? ifån varandra. I repig, pl an del av sammahäll.10 m N om 3:4) Älvkvarnsyta 1,4x0,35 m (Ö- V), med 15 älvkvarnar, 3-8 cmdiam och 0,3-2 cm dj. Några mycket otydliga. I översida av låghäll.3 m ÖNÖ om 4:5) Älvkvarnsyta, 0,37x0,10 m (Ö-V) med 3 älvkvarnar. I låg del avsamma häll. (som nr 3).15 m ÖNÖ om 5:6) Älvkvarn, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Osäk er. I häll.Betesmark. 160 m VSV-V om manbyggnaden på Rickeby 1:2 (ÖvreRickeby) och 28 m N om åker. 11 H 2f EK 3 10 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar1976.7) Hällristning 5,7x2,7 m (Ö-V) med 5 skepp,1 fotsula, ca 3 obestämbara figurer, varav 1 fågelliknande, och 12 älvkvarnar, 4-5cm diam och 0,4-1 cm dj. Skeppen är 28-68 cm l. 3 varav 2försänkta , är samlade i en grupp i Ö delen. Det störstaskeppet, i V delen , har 4 bemanningsstreck med bågformigaförlängningar (lurblåsare ). Fotsulan är 22 cm l, grunt ristad.Den fågelliknande figuren ä r 25 cm l. I ovansidan av låg, välvdhäll.16 m ÖNÖ om 7:8) Häll ristning, 4x2 m (NÖ-SV) med 2 fotsulor, 2 mot varandravända, när mast njurformiga figurer, 1 figurgrupp med älvkvarn,avlång försä nkning och ristade båglinjer samt 3 älvkvarnar.Fotsulorna är 20 cm l, otydliga och grunt ristade. De parställdanjurformiga figur erna är sammanlagt 25x25 cm. Figurgruppen medälvkvarn m m är 40x 40 cm. I denna är älvkvarnen 8 cm diam och 3cm dj, den avlånga f örsänkningen 20x7 cm och 1 cm dj samt deböjda linjerna ca 10-15 cm l. De övriga älvkvarnarna är 4-6 cmdiam och 0,5 cm dj. I ovan sidan av låg häll.5 m Ö om 8:9) Hällristning, 5,5x2,7 m (NNÖ-SS V) med 2 fotsulor och 10älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Fotsulorna är 23 cm l.Dessutom finns några böjda linjer. I ovan sida av ojämn häll.Betesmark. 215 m VSV-V om manbyggnaden på Ric keby 1:2 (ÖvreRickeby), 40 m N om åker och 6 m Ö om ägogränsen m ot Gånsta11:1 11 H 2f EK 1 10 1928. Specialinventering Kjellén o chHyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt S-sluttning av moränbunden bergsmark med hällar i dagen. Nsida av större flack dalgång. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620305
Longitud: 17.139578
Lämnings-ID: L1944:7842
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 577:9
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7842