Hällristning L1944:7812, Boglösa 363:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7812
Foto av Hällristning L1944:7812
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0,85x0,85 med 2 skepp, 57 och 80 cm l. Det mindre försänkt. I översida av mot ÖNÖ avtoppad häll. Omedelbart ÖNÖom stensättning. 12 m N-NNV om 1: 2) Hällristning, 2,10x0,5 (ÖNÖ-VSV) med 1 skepp, 49 cm l, försänkt, och 1 älvkvarn, 6 cm diam och 1 cm dj. I häll. 810 m NV-NNV om manbyggnaden på Boglösaby 1:14:1 5:1 10:1, 23 m VNV om S hörnet av öppen betesmark och 16 m VSV om kant av öppen betesmark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghällar i NÖ kanten av moränrygg (NNV-SSÖ) i Ö delen av moränhöjdsområde, i Ö gränsande till moränslätt och dalgång (NNÖ-SSV).

1) 20 m VNV hörn i åker och 15 m VSV åkerkant. 2) 16 m VSV åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602035
Longitud: 17.168149
Lämnings-ID: L1944:7812
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 363:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7812