Hällristning L1944:7809, Boglösa 305:4 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7809
Foto av Hällristning L1944:7809
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 16,5-13 m (ÖNÖ-VSV) med 11 skepp, 3 djurfigurer. 1osäker människofigur, 4 fotsulor och 26 älvkvarnar, 3-7 cm diamoch 0,5-2 cm dj. Skeppen är 26-168 cm l. 1 skepp har vinklade spantstreck. Fotsulorna är 20-30 cm l. Djurfigurerna är 22-27 cm l.Människofigurerna är 20 cm l. Tre av älvkvarnarna är omgivna av var sin ring, 9-11 cm diam. Tämligen plan, isräfflad häll. 1 m SÖom 1: 2) Älvkvarnsyta med 5 älvkvarnar, 5-10 cm diam och 0,5-1 cmdj. I block, 2x1,0 m (Ö-V) och 0,8 m h. 14,3 m SV om 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 44 cm l. I S kanten av häll. 26,8 m Ö om 2:4) Hällristning, 2,7x1,3 m (N-S) med 1 fotsula och 6 älvkvarnar.Fotsulan är 20x8 cm, försänkt, 1 cm dj. I häll. Moränbunden betesmark. 300 m NNÖ om N bostadshuset på Rickeby 4:2, 29 m ÖNÖ om åkerkant. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Nr 1,2 och 3 inom ett sammanhängande område (nr 1)och nr 4 inom ett fristående område. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg i flack moränmark, i V sluttande ned mot moränslätt ochdalgång (NV-SÖ). Hagmark.

1) 29 m ÖNÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610636
Longitud: 17.133099
Lämnings-ID: L1944:7809
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 305:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7809