Hällristning L1944:7805, Boglösa 355:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7805
Foto av Hällristning L1944:7805
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,2x1 m (N-S) med 3 skepp och några obestämbara figurer. Skeppen är 23-35 m l. Ett är försänkt. De obestämbara figurerna är 10-30 cm l sannolikt delar av skepp. I mot NÖ svagt sluttande del av flack bergrygg. 230 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby4:4, 15 m SSV om åkerkant vid rundat hörn och 4 m N om ägogräns.Specialinv Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt NÖ sluttande berghäll i N kanten av flackt moränavlagrat höjdområde med berghällar, invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i VNV-NNV. Hagmark invid skogsmark.

4 m 390cg ägogräns, 15 m 250cg rundat åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611084
Longitud: 17.144485
Lämnings-ID: L1944:7805
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 355:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7805