Hällristning L1944:7680, Boglösa 391:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7680
Foto av Hällristning L1944:7680
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

: 1) Hällristning, 3,3x0,4 (NV-SÖ) med cirka 8 skepp och 3 älvkvarnar 4,5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen, varav två är osäkra, är 15-46 cm l, grunt ristade. 7 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 1skepp, 45 cm l, tydligt men ofullbordat. På ett parti av samma häll med sluttning mot NÖ. 7 m N om 1: 3) Hällristning, fragment avristad figur bestående av en båglinje, 10 cm l, på flagrad del av hällen. 8 m N om 1: 4) Älvkvarn, 8 cm diam och 1,5 cm dj. På bergrygg. 2,8 m N om 4: 5) Älvkvarn, 7 cm diam och 1,5 cm dj. Åkerholme, 460 m V-VSV om manbyggnaden p Rickeby 3:4, på västersluttning av större häll, nära gräskanten, 15 m S om hällens spets mot N. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg (NV-SÖ) i SV sluttande moränmark, mot dalgång i SV. Moränavlagrad bergrygg i åker. Lövträd.

1) 15 m S om åkerholmes N spets och 14 m SV åkerkant. 5) 3 m S åker och 5 m VSV åker. 2) 9 m SV åker, 23 m SSÖ åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602317
Longitud: 17.133526
Lämnings-ID: L1944:7680
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 391:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7680