Hällristning L1944:7672, Boglösa 170:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7672
Foto av Hällristning L1944:7672
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 skepp, 220 cm l. I mot V sluttande häll. 12,5 m N om 1: 2) Hällristning, 2,6x1,3 (NV-SÖ) med 2 skepp och 5älvkvarnar. Skeppen är 39 och 70 cm l, det större försänkt. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I samma häll. Betesmark. 200 m V om manbyggnaden på Boglösaby 7:2, 11:1 och 8 m Ö om åker. Rev. inv. 1980: Ristningarna ej sedda då hällarna överlagratsmed röjd lövsly. Hällarna ändock identifierade med stor sannolikhet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande sida av låg bergrygg med moränavlagringar.

1) 8 m ÖNÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595334
Longitud: 17.172451
Lämnings-ID: L1944:7672
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 170:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7672