Hällristning L1944:7639, Boglösa 303:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7639
Foto av Hällristning L1944:7639
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,25x1 m (N-S) med 2 skepp, 48 cm och 124 cm l. Ihäll. Betesmark. 160 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:5, 15 m Som åkerkant, 75 m S om enskild bättre körväg och 25 m SV om åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ovansida av kupig häll i något NNV sluttande moränmark mot slättoch dalgång. (NÖ-SV) i NV. Hagmark invid åkern.

15 m 190cg åkerkant och 25 m 250cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609789
Longitud: 17.137218
Lämnings-ID: L1944:7639
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 303:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7639