Hällristning L1944:7608, Boglösa 330:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:7608
Foto av Hällristning L1944:7608
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, med 1 skepp, 42 cm l, mycket grunt ristat. I mot N svagt sluttande del av flack bergrygg. 325 m NÖ om manbyggnaden på Hemsta 1:3, 60 m NÖ om åkerhörn, 19 m V om kraftledningsstolpe 0:095, 3,75 m S-SSÖ om kraftledning och 2,35 m N om hällens läsida. 2) Enl. E.Kjellén utökad 1976 till hällristning i 2 grupper med 4 skepp och 1 människofigur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg hällrygg V om krönet av berghöjd mellan dalgångar. Hagmark.

2 m VSV om NV stensättningen i nr 408(4).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59702
Longitud: 17.145955
Lämnings-ID: L1944:7608
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 330:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7608