Hällristning L1944:6910, Dalby 172:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:6910
Foto av Hällristning L1944:6910
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Revideringen 1980: 1) Hällristning, inom ett ca 10x4 m st område(NNV-SSÖ), bestående av 1 skeppsfigur och ett 40-tal älvkvarnarbelägna på karmen och övre sluttning av berghäll. Skeppsfiguren belägen i S delen i svag VSV-sluttning nedom kammen är ca 90 cm 1och 20-30 cm h. Konturristad med höga stävar och 18 bemaningsstreck. Ristningslinjerna är 1-3 cm br och intill 0,5 cm dj. hällinjen ristad i isräffla. Se skiss i boken. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-3 cm dj. Enstaka är sammankopplade till 12-18 cm l och4-6 cm br och 1-2 cm dj rännor. I N delen av berghällen är ca 10älvkvarnar belägna på rad i en isräffla utmed en ca 1 m l sträcka. De flesta älvkvarnarna är koncentrerade intill skeppet på berghällens krön parti. Fler fornlämningar kan finnas på berghällen, t.ex dolda av mossa el. torv. Berghällen är ? ca 20x10 m st (NNV-SSÖ). 7 m S 40cg Ö om nr 1 är: 2) Skärvstenshög rest av sannolikt ursprungligen rund, nu 10x5 m (NV-SÖ), 0,2-0,5 m h. Övertorvad. Rikligt med skörbrända stenar intill 0,15 m st kan konstaterasi den delvis avschaktade V-SV delen. Ett ca 10x2 m st område (NV-SÖ) har nyligen bortschaktats i V-SV delen. I Skärvstenshögens yta är 0,3-0,7 m st stenar och block synliga. Av dessa är sannolikt flera pålagda odlingsstenar. Beväxt med kraftigt gräs. Moränförhöjningen är beväxt med enstaka tallar och lövbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Övre delen av N-sluttande berghäll, del av mindre moränhöjning (NV-SÖ). 2) SÖ-sluttande åkerholme mindre moränförhöjning, medlerdal i SÖ. Åkerholme.

Nr 1: 2 m Ö 35cg N om åkerkant; 5 m Ö nu älvhörn. Nr 2: intill och NÖ om åkerkant (NV-SÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.785243
Longitud: 17.509552
Lämnings-ID: L1944:6910
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 172:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6910