Hällristning L1944:5783, Biskopskulla 68:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5783
Foto av Hällristning L1944:5783
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 6x4 m (ÖSÖ-VNV) med 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet, beläget i S delen av ytan, är 62 cm l, grunt ristat.Älvkvarnarna är 2-9 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 14 älvkvarnar, 2-3cm diam bildar en rektangulär figur 6x17 cm, bestående av 2 rader med 7 älvkvarnar i varje rad. I översida och mot V sluttande del av häll. 10 m Ö om 1: 2) Älvkvarnsyta, 0,14x0,05 m, med 2 älvkvarnar, 4 cm diam och 0,5 cm dj. På en angränsande häll, på sluttning mot V. Vid besiktningstillfället kunde älvkvarnarna identifieras. Skeppet kunde även urskiljas i regn. I anslutning till källarna är i den av svin sönderbökade marken talrika skärvstenar 0, ?m st. Dessa härrör troligen från en av svin helt sönderbökad skärvstenshög/förekomst intill och S om hällristningarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll med brant sluttning mot N i betesmark.

6-7 m S om gångstig.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709694
Longitud: 17.246468
Lämnings-ID: L1944:5783
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5783