Hällristning L1944:5721, Biskopskulla 66:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5721
Foto av Hällristning L1944:5721
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning 1,9x1,55 m (N-S) med 1 skepp och 4 älvkvarnar. Skeppet är 110 cm l, försänkt och djupt ristat. I mot sluttande bergyta. Några bemanningsstreck samt figur i N delen av skeppet. 10,75 m ÖSÖ om 1: 2) Älvkvarnsyta, 1,05x0,3 m (Ö-V) med 8 älvkvarnar. Några vittrade. I översida av berghäll. Skogbeväxt bergrygg. 500 m NNV om manbyggnaden på Berg (Stora Berg) och 80 m V-VSV om boningshuset på Långbacken. 0,5 m N om nr 1 är: 3) Hällristning, med 1 skepp? 0,5 m l, grunt ristad kontur. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg med moränavlagringar, skogsmark (barrskog).

Nr 1 32 m N 18cg Ö om åkerhörn, 20 m V om gärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.713977
Longitud: 17.244747
Lämnings-ID: L1944:5721
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 66:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5721