Hällristning L1944:5385, Biskopskulla 106:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:5385
Foto av Hällristning L1944:5385
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i täml. plan översida av avsats i bergrygg med brant sluttning mot ÖNÖ. Ytan är 7,2x2 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 3 skepp, varav 1 osäker, ca 5 avlånga fördjupningar och ca45 älvkvarnar. De säkra skeppen är 0,98 och 0,88 m l. Djup och grund ristning. De avlånga fördjupningarna är 12x8-15x11 cm och 1-2,5 m dj. Älvkvarnarna är 4-12 cm diam, 0,5-4 cm dj. 14-15 m 300cg om nr 1: 2) Hällristning i svagt välvd ÖNÖ- sluttning, nämare toppen av samma bergrygg. Ytan är 1,9x0,4 m (NNV-SSÖ). Ristningenbestår av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 0,75 m l. Täml. djupristning. Älvkvarnen är 5 cm diam, 0,5 m dj. 2,9 m 230cg om nr 2: 3) Älvkvarnsförekomst, i täml. brant NV- sluttningar samma bergrygg. Förekomsten består av 1 älvkvarn, 5,5 om diam, 1 cm dj. /Kompletterad 9/12-55. B Einerstam/. Vid granskning kunde det största skeppet ses. Beläget intill stora, tydliga älvkvarnar. I det sydligaste frilagda området av hällen. Enligt G Ekholm finns 4 skepp. Dessa togs fram i samband med övningar i arkeologiskt fältarbete år 1918. Skall kompl. Se Upplands hällristningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll (nr 1) och Bergrygg (NNV-SSÖ) (nr 2-5).

Nr 1, 12 m 260cg om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.700201
Longitud: 17.253441
Lämnings-ID: L1944:5385
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 106:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5385