Hällristning L1944:3052, Boglösa 96:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3052
Foto av Hällristning L1944:3052
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,7x2,3 m (NNÖ-SSV) med minst 5 skepp, 2 ormfigurer och 7 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 35-55cm l. 1 är försänkt. Ormfigurerna är 40-60 cm l. I mot NNV sluttande, isrepad häll. Skogsbryn. 300 m SV om manbyggnaden på Rickeby 4:4 och 10 m SÖ om åker. 11 H 2f. EK 9 10 1927. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NNV sluttande häll i NV delen av flackt moränavlagrad höjdområde, invid moränslätter och grund dalgång i V-NV-N. Kanten av barr och lövskogsmark.

10 m 160cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610844
Longitud: 17.140444
Lämnings-ID: L1944:3052
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 96:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3052