Hällristning L1944:3010, Boglösa 103:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3010
Foto av Hällristning L1944:3010
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0,5x0,4 m (Ö-V) med 4 skepp, 25-38 cm l. I motÖ brant sluttande sida bergrygg. 11 m NV-NNV om 1: 2) Hällristning, 3x2 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 3-4 fotsulor, några obestämbara figurer och 2 älvkvarnar. Skeppen är 33 cm och 40 cm l. Fotsulornaär 18-20 cm l. Samtliga figurer är grunt ristade. Betesmark. 375m VSV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 130 m NV om väg och 6 m SVom åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant Ö sluttande del av bergrygg i flack mindre moränavlagrad höjd, invid moränslätt och flack dalgång (VSV-ÖNÖ) i N. Hagmark.

1) 6 m SV åkerkant, ca 48 m 190cg hörn i åker samt 130 m NV om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611886
Longitud: 17.137169
Lämnings-ID: L1944:3010
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 103:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3010