Hällristning L1944:2881, Boglösa 80:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2881
Foto av Hällristning L1944:2881
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Hällristning 4x2,5 m (NV-SÖ) med 1-2 skepp, 1 yxfigur ca 75 älvkvarnar och 2 obestämda figurer. Skeppen är 40-50 cm l, delvis starkt otydliga. Yxfiguren är 34 cm l. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. 2 är förenade med ränna. De obestämbara figurerna är 15-25 cm l. I översida och mot NV brant sluttande del avhög häll. 1,5 m NNÖ om 1: 2) Hällristning, 2,8x1,7 m (N-S) med 1skepp, 3 obestämbara figurer, möjligen skepp och 15 älvkvarnar.Skeppet är 44 cm l. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-1 cm dj.I avklyftad del av samma häll. 8 m ÖSÖ om 2: 3) Älvkvarnsyta med2 älvkvarnar, 5 cm diam och 0,5 cm dj, belägna 20 cm ifrån varandra. I översidan av låg, välvd häll. Ca 5 m NÖ om nr 3 är: 4) Skärvstenshög, rund 7 m diam och 0,5 m h. Skärvig sten och svart jord framkom vid provstick. Runt kanterna 0,6-1,0 m st block. Gräsbeväxt. Åkerholme 225 m SV om manbyggnaden på Rickeby 1:2 (Övre Rickeby) och 40 m ÖNÖ om ägogränsen mot Gånsta 11:1 11 H 2f. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghällar i N änden av moränslätt, och med grund dalgång (VSV-ÖNÖ) S därom.Hagmark.

Ca 40 m 90cg ägogräns och 30 m 350cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619396
Longitud: 17.139929
Lämnings-ID: L1944:2881
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 80:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2881