Hällristning L1944:2842, Boglösa 70:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2842
Foto av Hällristning L1944:2842
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning rund 11 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,4-0,7 m st stenar, samt några intill 1,0 m st block.Kantkedja?, delvis synlig i NÖ, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. Ytterbegränsningen ställvis något oklar. Beväxt med några enbuskarsamt i SV delen täta buskage av slån. 2 m N om nr 1 är 2) Hällristning, 10x8,5 m (NÖ-SV) med 10 skepp, 4 människofigurer med ringkropp, 1 ringkors, 2 ringar och 40 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 30-100 cm l, 2 är försänkta och djupt ristade. Människofigurerna är 23-27 cm l, 3 är stående i rad. Ringkorset är 14 cm diam. Ringen är 34 cm diam, delvis vittrad. I mot N svagt sluttande häll. Betesmark, moränkulle. 240 m SSÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:2 och 11 m V om vägen Rickeby-Övre Rickeby. 11H 2f. EK 1928. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten moränlagrad bergklack, i moränslätt och invid grund dalgång i VSV.

1) 16 m 280cg väg, 23 m V om dike vid Ö vägkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616071
Longitud: 17.14904
Lämnings-ID: L1944:2842
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 70:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2842