Hällristning L1944:2798, Boglösa 58:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2798
Foto av Hällristning L1944:2798
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,9x3 m (N-S) med 1 skepp, 4 ringkors, 20 älvkvarnar och 3 avlånga fördjupningar. Skeppet är 32 cm l, djupt ristat.Ringkorsen är 37-76 cm diam. 3 har dubbla ringar med mellanliggande ekersystem. Det fjärde ringkorset har ca 8 ekrar och älvkvarni mitten. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 10x5-14x6 cm och 0,5-1 cm dj. I mot VSV sluttande del av ojämn häll. Betesmark. 350 m SSÖ-S om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 150 m VSV om sämre brukningsväg och 60 m N om åker.11 H 2f. Ek 1.7 1929. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV sluttande berghällar i något S sluttande moränmark, mot flack dalgång i SÖ-S. Hagmark.

Ca 60 m NNV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610554
Longitud: 17.166047
Lämnings-ID: L1944:2798
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2798