Hällristning L1944:2668, Boglösa 30:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2668
Foto av Hällristning L1944:2668
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning, rund, 16 m diam och 0,4-0,6 m h. Övertorvad, med i ytan måttligt med 0,3-0,5 m st kännbara stenar. I mitten ettblock, 2x4 m st (N-S) och 2 m h. Kantkedja, synlig i N-Ö-S, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,7 m l stenar. I V delen är den yttre begränsningen något oklar. Beväxt med 1 tall, 2 granar, någon enbuske samt nyponbuskar. 2,5 m 125cg om nr 1 är: 2) Hällristning med 1 skopp, 283 cm l (ev 315 cm). I något repad, sprucken häll. Hagmark. 360 mSV om boningshuset på Gåde 1:3, 30 m Ö om åker och 2,5 m ÖSÖ omstensättning. 11 H 2f EK 18.9 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. 40 m 140cg om nr 1 är:3) Stensättning, oregelbundet rundad, 6 m diam och 0,3 m h. Fyllning, delvis övertorvad, av 0,4-0,8 m st stenar. Kantkedja i SÖ-SV-NV, 0,3-0,6 m h av 0,6-0,9 m l stenar. Stensättningens fyllningär gles och utrasad, främst i N-Ö delen, där den underliggande hällen blottas, och där även kantkedjan saknas. Ca 25 m 160cg om nr 1, och på ett flackt krön i bergryggen, är ett ca 1,5 m st block. Runt detta kan i torvytan kännas stenar, men pga hög markvegetation kan det ej bedömas om det är en fornlämning eller inte. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränbunden mindre bergrygg, (NNV-SSÖ). Sänka och dalgång i Ö-SÖ. Hagmark och blandskog.

1) 22 m 70cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612904
Longitud: 17.20776
Lämnings-ID: L1944:2668
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 30:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2668