Hällristning L1944:2641, Boglösa 133:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2641
Foto av Hällristning L1944:2641
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 7x3 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningsytor (A-C) med tillsammans 6 skepp, 2 fragment och 39 skålgropar.
Hällristning (A), 1,3x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp, ca 35 cm l; och 11 skålgropar, ca 3-10 cm diam. Belägen på plant hällkrön.
1,6 m SV om yta (A) är: Hällristning (B), 0,8x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 17 skålgropar. Belägen på hällkrön.
1,6 m VSV om yta (B) är: Hällristning (C), 2,0x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 2 fragment och 11 skålgropar. Skeppen är 22-59 cm l, 4 helt uthuggna, varav 1 med bemanningsstreck. 1 är av dubbellinjetyp med bemannings.- och spantstreck. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på svagt V-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 3.4.2-2904-2014)

Äldre beskrivning: Hällristning, 5,4x1,5 m (NÖ-SV) med 5 skepp, 1 ringfigur och ca 25 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Skeppen är 34-60 cm l, ett har korsande spantstreck. Ringfiguren är glest, grovt ristad, 11 cm diam. SÖ delen av åkerholme. 540 m SÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 6 m VSV om åker.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällavsats på SÖ delen av mindre berghöjd. Hagmark.

15 m NV om hörn mot SÖ av hagmark och 7 m VSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594437
Longitud: 17.147298
Lämnings-ID: L1944:2641
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 133:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2641