Hällristning L1944:2599, Boglösa 25:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2599
Foto av Hällristning L1944:2599
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsyta, 4x1 m med ca 15 älvkvarnar Dessa är 4-7 cm i diam och 1-2 cm dj. I häll. 17,5 m V om 1: 2) Hällristning med 1 skepp, 37 cm l. I svacka i häll. Skogsmark. 180 m ÖSÖ om boningshuset på Kärrby 5:2 D (L:a Ilund) och 8 m S om åker. 11 H 2f EK 30.8 1955. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N sluttande hällar i N änden av flackt moränbundet bergshöjdsområde. Dalgångar i V och NÖ-Ö. Blandskog, invid tidigare åkermark.

1) 8 m S om tidigare åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614247
Longitud: 17.181416
Lämnings-ID: L1944:2599
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 25:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2599