Hällristning L1944:2585, Boglösa 124:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2585
Foto av Hällristning L1944:2585
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4x1,3 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 1 fotsula, 4 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj och 1 obestämbar figur.Skepp et är 60 cm l. Fotsulan är 16 cm l, konturteckand, I häll.5 m ÖN Ö om 1: 2) Hällristning, 11x2 m (NV-SÖ) med ca 5 skeppoch ca 12 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Skeppen är24-75 cm l. Äl vkvarnarna är 4-8 cm diam och 1-2,5 cm dj. Ihäll. 4 m ÖSÖ om 2: 3) Hällristning, 8,8x3 m (NV-SÖ) med ca 13skepp, 3 ofullständiga , osäkra skepp, 2 ormfigurer, ca 5älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5 -2 cm dj och några obestämdafigurer, varar 1 korsliknande. Skepp en är 30-75 cm l.Ormfigurerna är 25 och 30 cm l. I övre delen av samma häll. 5 mSSÖ om 3: 4) Älvkvarnsyta, 0,4x0,1 m, med 4 älvk varnar 4-7 cmdiam och 0,5-2 cm dj. I övre delen av samma häll. Ca 50 m Ö omnr 4 är:5) Boplatslämning annan bestående av 2 nedgrävningar innehållandekol och sotblandad lera. Påträffades med 20 m mellanrum påungefärlig markerad plats i schaktprofil. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg (NV-SÖ) i något SV sluttande moränmark. Dalgång i V.

1) 4 m NÖ åkerkant. 3) 5 m SV åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602525
Longitud: 17.13592
Lämnings-ID: L1944:2585
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2585