Hällristning L1944:2552, Boglösa 22:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2552
Foto av Hällristning L1944:2552
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 10x5 m (Ö-V) med 1 skepp och ca 15 älvkvarnar.Skeppet är 50 cm l. I häll. 6 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 4,5x2,5 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 1 fotsula?, 55 älvkvarnar och 2 avlångafördjupningar. Skeppen är 40-72 cm l, fragmentariska. Fotsulan,vilken är osäker och fragmentarisk, är 20 cm l, konturristad. Älvkvarnarna är 3-10 cm diam och 0,5-3 cm dj. De långa fördjupningarna är 8-13 cm l och 4 cm br. I låg, plan, sprucken häll. Offerbruk. Vid hällens rengöring hittades kopparmynt och knappnålar. 8 mSÖ om 2: 3) Älvkvarnsförekomst, 37x6 cm (NV-SÖ) med 2 älvkvarnar.Dessa är 4-6 cm diam och 0,5-1,0 cm dj. I låg häll. 35 m 365cg om 1 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 1,5x1,5 m med 5 älvkvarnar. Dessaär 5-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I plan häll i marknivå. Moränrygg i betesmark. 270 m VSV om N boningshuset på Gåde 1:3, 85 m S om infartsvägen till Hagtorp och 18 m Ö om åker. Moränrygg i betesmark. 270 m VSV om N boningshuset på Gåde 1:3 och 47 m Ö om åkerhörn. 11 H 2f EK 1928.Specialtillverkning Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällor vid krön av mycket flack bergrygg i falck morämnmark. Svag sluttning mot grund dalgång i SÖ. Hagmark.

22:1) 42 m N om åkerkant och ca 50 m 70cg om gräns mellan betesmark och åkerimpediment.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61515
Longitud: 17.206657
Lämnings-ID: L1944:2552
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 22:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2552