Hällristning L1944:2427, Boglösa 54:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2427
Foto av Hällristning L1944:2427
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med ringkors inom dubbla ringar. Mellan ringarnaär oregelbundet radiesystem. Den yttersta ringen är 47 cm diam.I plan häll i marknivån. 3 m SÖ om nr 1: 2) Hällristning med 1 obestämbär, skeppsliknande figur, 24 cm l. I samma häll. Betesmark.130 m ÖSÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 15 m SÖ om brukningsvägoch 24 m NNÖ om hörn av beteshage. 11 H 2f. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan häll i flack moränmark. Dalgång i V samt längre bort i NÖ-ÖNÖ. Skogsmark nära hagmark.

32 m 390cg om ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613169
Longitud: 17.167343
Lämnings-ID: L1944:2427
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 54:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2427