Hällristning L1944:2385, Boglösa 129:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2385
Foto av Hällristning L1944:2385
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,7x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 2 fotsulor och 2 skålgropar. Skeppet är 64 cm l och helt uthugget med bemanningsstreck varav en lurblåsare. Förens(?) stävar är sammanbundna med en linje. Fotsulorna är 23 cm l och sammanhuggna till ett par. Skålgroparna är 4-7 cm i diam och 1-2 cm dj. Belägen på NV-sluttning av uppstickande häll i åkermark. 3 meter SSO om hällristningen och 4 m NV om hällens SV-spets är RAÄ-nr 129:2 (RAÄ dnr 3.4.2-3659-2013).

Se skannat inventeringsboksuppslag för äldre beskrivning (nr 1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-sluttning av häll. Åkerholme.

310 m ÖSÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1 och 4 m ÖNÖ om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595731
Longitud: 17.144053
Lämnings-ID: L1944:2385
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 129:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2385