Hällristning L1944:2368, Boglösa 100:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2368
Foto av Hällristning L1944:2368
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5x3 m (Ö-V) med 1-2 skepp, 2 ringkors, 2 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj, samt några obestämbara linjer. Ett skepp är tydligt, 72 cm l. Ett skepp är osäkert, 60 cm l. Ringkorsen är 13 cm diam. I översida av tämligen plan häll. Moränmarki skogsdunge. 280 m ÖNÖ- Ö om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 50 m SSÖ om väg och 23 m Ö om åker. 11 H 2f EK 18 9 1931. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack och något V sluttande häll i låg moränavlagrad liten höjd,invid mindre moränslätt i S-SV. Hagmark med barrskog.

47 m 365cg väg och 23 m 90cg hörn i ängsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613326
Longitud: 17.148575
Lämnings-ID: L1944:2368
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2368