Hällristning L1944:2322, Boglösa 5:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2322
Foto av Hällristning L1944:2322
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning, rund, 24 m diam och 0,4-0,5 m h. Fyllning, delvis övertorvad, av 0,3-0,6 m st stenar, samt några enstaka intill1,2 m st. Kantkedja, tydlig utom i NV, är 0,2-0,3 m h av 0,7-1,1m l stenar, samt några intill 1,5 m st. Ytan något ojämn, samtyt terbegränsningen något oklar i NV, där stensättningensannolikt ö verlagrat en del av en nu framtagen ristn häll.Möjligen har även något röjningssten påförts.Beväxt med ett tiotal mindre björkar , samt små rönnbuskar. 3 m370cg om nr 1 är:2) Hällristning, 4,7 x2,45 (ÖNÖ-SVS) med 5 skepp, ca 90älvkvarnar och 5 avlånga fördj upningar. Skeppen är 24-40 cm l,försänkta, vittrade och otydliga . Älvkvarnarna är 3-9 cm diamoch 0,5-4 cm dj. 4 st är ordnade i rad inom avlång fördjupning,32 cm l. Övriga avlånga fördjupninga r är 15-20 cm l, I mot VNVsvat sluttande, vittrad häll. 5m 235cg om nr 2 är:3) Älvkvarnsyta med 10 älvkvarnar. I block, 0,9x0,9 och 0,35 m h.1,5 m 260cg om nr 3 är:4) Älvkvarnsyta 1,9x1 m (NN V-SSÖ) med 9 älvkvarnar 4-6 cm diamoch 0,5-1,5 cm dj. På ytan är dessutom några obestämbara linjer.I vittrad häll intill stensät tning. ( Specialinve nteringKjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976). 4 m N omnr 1 och intill och NNÖ om nr 2 är:5) Stensättning, närmast rund, 3 m diam och 0.4 m h. Övermossadfyllning av 0.3 - 0.8 m st stenar. I V en större sten, 1 m diamoch 0.4 m h. Något ojämnt och oregelbundet. Möjligen ettröjningsröse. 22 m SSÖ om nr 1 är:6) Skärvstenshög, 5 m diam och 0.5 m h. 2 stenar i S och SV, 0.3- 0.4 m st. Skörbrända stenar intill 0.05 m st fastställda vidprovstick. 5 m ÖNÖ om nr 1 är:7) Stensättning, 3 m diam och 0.4 m h. Övermossad fyllning av 0.3- 0.8 m st stenar i Ö är en större sten, upprest, 0.8 m h, 0.5 mbr (N-S) och 0.4 m tj. Slarvigt anlagd. Upplags på berghäll.Möjligen röjningsröse. 32 m ÖNÖ om nr 7 är:8) Älvkvarnsförekomst, 0.8 x 0.6 m (Ö-V) bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 4 - 10 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. Belägen iberghäll. Ca 75 m SV om vägdelning är:9) Stensättning, närmast kvadratisk, 4 x 4 m (Ö-V) och 0.2 m h.Övertorvad. Kantkedja , 0.3 - 0.4 m h av 0.5 - 1 m l stenar.Ställvis raserade kanter. Slarvigt anlagd. Någotröjningsrösliknade. 1 m S om nr 1 är:10) Stensättning, rund, 3 m diam och 0.2 m h. Gles fyllning av0.2 - 0.5 m st stenar. Mittblock 1.2 x 1 m (N-S) och 0.6 m h.kantkedjan 0.2 - 0.3 m h av 0.5 - 0.8 m l stenar. Slarvigtanlagd. Något röjningsrösliknande. 10 m SV om nr 10 är:11) Stensättning? rund, 7 m diam och 0.1 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.1 - 0.3 m st. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränbunden mindre bergshöjd. Dalgång i Ö. Hagmark.

1) 20 m 160cg om ägogräns och gärdesgård. 2) 16 m 160cg om ägogräns och gärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61524
Longitud: 17.198132
Lämnings-ID: L1944:2322
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2322