Hällristning L1943:8785, Härkeberga 124:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8785
Foto av Hällristning L1943:8785
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i vittrad, tämligen brant ÖNÖ-sluttning i söndersprucket berg. Ytan är ca 6x3 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av ca 4 skepp och ca 50 älvkvarnar. Skeppen är ca 0,4 m l. Ett par ärfragmentariska. Tämligen grund ristning. Älvkvarnarna är 4-6 cmdiam 0,5-1 cm dj. I V delen av ristningsytan är ett kors, 10x10 cm, troligen inhugget i senare tid. 2,5 m VSV om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst i vittrad, tämligen brant VNV-sluttning av samma berg.Ytan är 1,7x0,1 m (ÖNÖ-VNV). Förekomsten består av 2 älvkvarnar,8 och 6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 15 m NÖ om nr 2 är. 3) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (NV-SÖ) med 11 älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. 3 m 20cg om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst 1x0,2 m (N-S), med 3 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5 cm dj. De belägna i sammahäll med ett jordtäcke emellan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergklack i Nordostväst-sluttning av höjd, betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.69381
Longitud: 17.188626
Lämnings-ID: L1943:8785
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8785