Hällristning L1943:8587, Härkeberga 70:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8587
Foto av Hällristning L1943:8587
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i välvd, sprucken och skrovlig översida av fasthäll. Ytan är 2,8 x1,3 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 1skepp, 1 fotsula? och ca 20 älvkvarnar. Skeppet är 0,4 m l.Grunt rista t. Fotsualn är 0,22 m l grunt ristad. Älvkvarnarnaär 5-10 cm dia m, 0,5-2 cm dj. 3,6 m S 20cg Ö om nr 1:2) Hällristning i svag, s enare brant VSV-sluttning av sammahäll. ytan r 4,1x1,8 m (NV-SÖ) . Ristningen består av 1 skeppoch ca 10 älvkvarnar. Skeppet är c a 0,6 m l. Grunt ristat.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 2,8 m Ö 35cg S omnr 2:3) Älvkvarnsförekomst i tämligen pla n översida av samma häll,ytan är 0,7x0,3 m (NV-SÖ). Förekomsten består av ca 3älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Mellan nr 1 och 2 är entriangelpunkt inhugge. Älvkvarnarna identifierade. S keppet påytan nr 2 mycket otydligt.4) I VNV delen, i sluttningen av hällen är 1 obestämbar figur,bestående av en längre böjd linje, ca 15 cm l, med en mindreböjd linje, ca 5 cm l, utgående i rät vinkel från mellerstadelen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i moränrygg (NV-SÖ), åkerholme.

7 m S om ägogräns och 6 m Ö om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688629
Longitud: 17.220916
Lämnings-ID: L1943:8587
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 70:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8587