Hällristning L1943:8527, Härnevi 52:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8527
Foto av Hällristning L1943:8527
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i isrepad välvd toppyta och stark SV sluttning av bergrygg. Ytan är 6x3 m (NÖ-SV). Ristningen består av två skepp, en avlång fördjupning och ca 100 älvkvarnar. Skeppen är 0,4-0,6m l. Tämligen grunt ristade. Den avlånga fördjupningen är 15x6 cm l och 1 cm dj. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5-0,3 cm dj. Det mesta kunde iakttagas 1980 i regngrått väder. 2) Hällristning,7,4x3 m (NÖ-SV) med minst 6 skepp, 1 djurfigur, några obestämbara linjer, ca 150 älvkvarnar och ca 5 avlånga fördjupningar. Skeppen är 25-70 cm l. Djurfiguren är 15 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cmdiam och 0,5-3 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 12x3-40x8 cmoch 0,5-3 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 12x3-40x8 cm och 0,5-2,5 cm dj. I ovansida av mot SV sluttande, låg häll. Åkerholme. 60 m SSV-S om boningshuset på Rotbrunna 3:7 (Rosenlund), 30 m Öom sämre brukningsväg, 20 m NNV om kraftledning och 1,5 m NNV omåker. E Kjellén m fl 1976: Upplands hällristningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härnevi socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg (NNV-SSÖ), åkerholme.

5 m ÖNÖ om åkerkant och 1,5 m NNV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härnevi socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.714039
Longitud: 17.073346
Lämnings-ID: L1943:8527
Riksantikvarieämbetets ID: Härnevi 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härnevi
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8527