Hällristning L1943:8091, Härkeberga 120:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8091
Foto av Hällristning L1943:8091
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hög, 15 m diam, 1,75 m h. I ytan enstaka stenar, 0,5-0,7 m st. I mitten en grop, 4 m diam 0,5 m dj, delvi fylld med skräp. Gropen har troligen använts som källare. Beväxt med nyponbuskar. 8 mN om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst i plan yta av fast häll i markytan. Ytan är 0,35x0,07 m (NNV-SSÖ) Förekomsten består av 2 älvkvarnar, 7 och 6 cm diam. 1 cm dj. 8 m NNÖ om nr 1 och samt 4 m ÖNÖom nr 2: 3) Hällristning i plan yta och fast häll i markytan. Ytan är 1,95x0,6 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 2 fotsulor? och 4älvkvarnar. Fotsulorna? är 16 cm l och 6-7 cm br. 1-2 cm dj. Älvkvarnarna är 5-6 cm diam och 1 cm dj. Endast en del av hällen befriad från jord. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg (Ö-V). Hagmark. Berghäll i markytan.

30 m NNV om lada.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.676555
Longitud: 17.194186
Lämnings-ID: L1943:8091
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 120:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8091