Hällristning L1943:8041, Härnevi 48:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8041
Foto av Hällristning L1943:8041
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i tämligen plan översida av jordfast sten, närmastrektangulär, 1,4x1 m Ö-V och 0,8 m h, 0,45 m ovan mark. Ytan är 0,95x0,6 m ÖSÖ-VNV. Ristningen består av en yxliknande figur och ca 20 älvkvarnar. Den yxliknande figuren är 0,43x0,15 m och 1-1,5cm dj. Älvkvarnarna äro 5-8 cm diam och 1-2 cm dj. Stenens position har ändrats något i samband med vägarbete. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härnevi socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Jordfast sten i låg höjdsträckning, å åkerkant.

3 m SSV om landsväg, 6 m N om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härnevi socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.712466
Longitud: 17.067933
Lämnings-ID: L1943:8041
Riksantikvarieämbetets ID: Härnevi 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härnevi
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8041